Centrumgebieden

Eén van de sectoren waar transformatie op dit moment volop speelt is in centrumgebieden. Aangestuurd door technologische ontwikkelingen verandert het consumentengedrag in snel tempo. Met gevolgen voor alle schakels in deze waardeketen. staVest is steeds actief betrokken geweest bij de herpositionering van vrijwel alle schakels in deze keten – retailers, vastgoedpartijen, overheden – afzonderlijk, maar vooral ook bij het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen tussen deze schakels als het duurzame en ultieme antwoord op de transformatie.

Vertrekpunt bij de aanpak is dat consumenten anders kopen. Inspelen op dat gewijzigde consumentengedrag is voor alle schakels in de keten het orientatiepunt. Duidelijk is dat consumenten voortaan tegelijk langs verschillende kanalen (toonbank, webshop, co-creatie, app op mobiele devices) hun aankopen wensen te doen. De winnaars zullen zijn die retailers en die winkelgebieden (lees verzamelingen van retailers, vastgoedpartijen en direct betrokken maatschappelijke partijen en overheden) die zijn gericht op een omni-channel benadering en op samenwerking.

In verschillende opdrachten was staVest voor alle schakels in deze keten actief vanuit dit perspectief.

Vitale centrumgebieden

In 2013 en 2014 was Wim van Veelen, vanuit zijn associatie met P2, gedurende 2,5 dag per week programmamanager vitale centrumgebieden in de stadsregio Rotterdam. Inzet van die rol was om de ca 40 centrumgebieden binnen deze 14 gemeenten te helpen bij het formuleren van een strategie en een uitvoeringsaanpak tot  herpositionering. Het perspectief was tweeledig: lokaal en regionaal. Aanjager was de optredende leegstand in de winkelgebieden. Het doel: processen op gang te helpen en de faciliteren om structurele veranderingen tot stand te brengen inspelend op de nieuwe realiteit van het koopgedrag van inwoners van de plaats/wijk en de regio waarin internet shopping, beleving-van-de -plek, zondag als nieuwe shopdag enz. sterk in opkomst waren. D.m.v. halfjaarlijkse regionale kennissessies met experts, gerichte gebiedsgerichte advisering, regionaal georiënteerde digitale tool uitrol enz., is lokaal maatwerk gecombineerd met het introduceren van een gezamenlijk regionaal perspectief (netwerk van complementaire centra qua aanbod en sfeer). Eind 2015 werden stadsregio’s landelijk opgeheven en moest – eigenlijk te vroeg – het programma worden afgesloten. Maar wel met waardering vanuit winkeliersverenigingen, vastgoedeigenaren, ketens en betrokken ambtenaren.

In mijn aanpak zocht ik altijd naar een plek in een centrumgebied waar ‘energie’ zat, als startpunt voor het vitaliseringsproces. In Nijkerk trof ik rond het centrum een initiatief aan  van een brede groep bewoners en winkeliers uit de binnenstad die zelf en van onderop het vitaliseringsproces oppakten, met een faciliterende rol van ambtenaren. Als verantwoordelijk wethouder heb ik dat omarmd en zo hebben de plannen van dit ‘platform’ de volledige steun van de raad gekregen, heeft de organisatiestructuur zich steeds geëvolueerd  en zijn de gemeentelijke financiële middelen vernieuwing van de openbare ruimte, voor parkeren en bereikbaarheid aan die plannen gekoppeld. Inmiddels heeft het navolging gekregen in de andere grotere woonkern van Nijkerk. Die aanpak van onderop biedt grote kansen. Om de processen goed te laten verlopen is toch ook veel aandacht nodig. De vele leerervaringen hierbij opgedaan bieden mij een mooie extra bagage voor rollen in soortgelijke bottom-up processen elders.

Winkelvastgoed advisering

Voor de zelfstandige boekhandels die samenwerken in LibrisBLZ was ik vóór mijn wethouderschap adviseur m.b.t. hun vastgoedzaken. Na mijn wethouderschap is mij gevraagd om die rol weer te willen oppakken.

Inmiddels is de algemene conjunctuur weer positief. Maar de winkeldetailhandel is tegelijk genoodzaakt om zich aan te passen op de ‘online’ realiteit. Bovendien concurreert het papieren boek volop met allerlei digitaal aanbod. Positief punt is dat ‘beleving’, in het zoeken naar een antwoord op deze uitdagingen door centrumgebieden en winkeliers, het sleutelwoord is en dat de boekwinkel-nieuwe-stijl daarin een mooie rol kan spelen.

In deze context help ik boekhandelaren met plezier om hun vastgoedpositie te verbeteren.

 

Cases