Home

Nieuwe ruimtelijke uitdagingen

Wij beleven opnieuw een periode met uitdagende opgaven op ruimtelijk gebied. Er is weer sprake van grote dynamiek in vraag naar en aanbod van alle vastgoedcategorieën in relatie tot de conjuncturele en structurele dynamiek, tot nieuwe technologie en tot demografie. Tegelijk verandert ook het speelveld snel onder invloed van de komende Omgevingswet en veranderende rollen tussen overheid en samenleving. En last but not least vormen taakstellingen en ambities tot verduurzaming een afzonderlijke aanleiding tot vernieuwing en verandering van alle vastgoed en tot nieuwe ruimtelijke concepten.

De omvang en de complexiteit van de opgaven vraagt om samenwerking tussen belanghebbenden; vaak in nieuwe modellen en coalities.

Brede en verdiepte ervaring

Wim van Veelen van staVest heeft nu bijna veertig jaar lang – in uiteenlopende ruimtelijke- en vastgoedopgaven en vanuit zowel private, publiek private als publieke rollen – dergelijke modellen en coalities tot stand helpen brengen, daarvoor organisaties ontworpen en geleid en inhoudelijke concepten mede vorm gegeven en gerealiseerd.

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling als begrip kwam op bij het realiseren van de vinexopgave. Ik werd betrokken bij het vormgeven van een publiek-private gebiedsontwikkelaar voor één van de grote en toonaangevende vinexlocaties en was aansluitend 12,5 jaar directeur van dit bedrijf.

Als wethouder was ik de afgelopen jaren bestuurlijk verantwoordelijk voor een reeks binnenstedelijke ontwikkelingen. Daarin stonden proces en concept centraal.

Proces: zorgen voor een aanpak – bij de doorgaans puur private initiatieven – die uitmondt in een zo groot mogelijk draagvlak voor een realistisch planconcept waarin relevante maatschappelijke belangen en politieke ambities zijn geborgd.

Concept: zorg dat de opgave stedenbouwkundig, functioneel, qua woning- en overig programma, qua financiele afspraken (bovenwijks)  en qua duurzaamheid voldoet aan de eisen en wensen die daaraan vanuit gemeentelijk overall perspectief aan gesteld worden.

Verduurzaming

Vanaf het begin van dit decennium heeft verduurzaming aandacht gekregen in zijn werk. De gebiedsontwikkeling waarvoor hij toen verantwoordelijk was behoorde tot de voorlopers qua duurzaamheid; contractueel moest steeds beter gepresteerd worden dan de landelijke normen. Dat vroeg om periodieke herijking (per ca. 2.000 te realiseren woningen) van de opgave rekening houdend met nieuwe regelgeving, nieuwe technologie, actuele stimulerings- en subsidiepakketten, verbeterende rekenmethoden e.d. Als ‘early adapter’s’ van nieuwe technologie is in die jaren ook leergeld betaald.

In de afgelopen jaren was die betrokkenheid er als wethouder duurzaamheid. Met opnieuw een nieuwbouwwijk in eigen exploitatie van de gemeente met een duurzaamheidstaakstelling, maar ook met het nemen/faciliteren van initiatieven om de verduurzaming van de bestaande voorraad gebouwen op gang te helpen en om duurzame energie productie te stimuleren. ook is op regionale schaal bijgedragen aan het creëren van gezamenlijk initiatieven voor de gebouwde omgeving, circulaire economie (via afvalbeleid) en mobiliteit.

Centrumgebieden

In vrijwel elke loopbaanfase hebben centrumgebieden zijn aandacht gehad. Vanuit de rol van projectleider voor renovatie en herontwikkeling, als vastgoed verantwoordelijke voor een aantal winkelketens, als projectontwikkelaar voor centrumgebieden in binnen- en buitenland, als gebiedsontwikkelaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het centrumgebied in het te ontwikkelen stadsdeel, als adviseur vitalisering centrumgebieden op de schaal van een grootstedelijke regio, als adviseur van zelfstandige ondernemers gericht op huuraanpassing en als wethouder verantwoordelijk voor processen tot herpositionering en revitalisatie van twee centrumgebieden.

Aanbod

Graag breng ik deze bagage in bij de nieuwe generatie ruimtelijke uitdagingen. Met een frisse blik, met overzicht en met leerervaring.